APA MAKSUD BAHASA KOMPUTER


Bahasa komputer adalah istilah lain yang lebih meluas bagi bahasa pengaturcaraan. Terdapat dua jenis bahasa komputer iaitu bahasa pengaturcaraan aras rendah dan bahasa pengaturcaraan aras tinggi.

Jenis bahasa komputer

Bahasa aras rendah

Bahasa komputer jenis ini adalah bahasa komputer yang tidak dapat difahami oleh manusia tetapi boleh difahami oleh komputer. Contohnya bahasa mesin (machine code) mempunyai arahan-arahan dalam bentuk bit yang sukar untuk difahami manusia.

Fungsi bahasa ini ialah menghantarkan signal bit melalui get logik, dan seterusnya mengawal input dan output perkakasan.

Bahasa aras tinggi

Bahasa komputer jenis ini adalah bahasa yang boleh difahami oleh manusia tetapi tidak oleh komputer. Ia dicipta untuk memudahkan kerja-kerja mengaturcara. Oleh kerana ia tidak difahami oleh komputer maka ia akan diterjemah kepada bahasa tahap rendah untuk dibaca oleh komputer dengan bantuan pengkompil atau pentafsir. Selalunya ia adalah dalam bentuk Bahasa Inggeris yang disingkatkan ataupun diubah suai.

Contoh-contoh bahasa komputer

  • Aras Rendah
  • Bahasa mesin
  • Bahasa himpunan
  • Aras Tinggi
  • Bahasa pengaturcaraan – contohnya C++
  • Bahasa penskripan – contohnya Python dan Perl
  • Bahasa penanda – bahasa penanda yang terkenal adalah HTML
Sumber : www.in4ict.com